Obec Nižná Rybnica

Vážení čitatelia,

textami a fotografiami Vám chceme poskytnúť skrátený pohľad do histórie obce a do jej súčasnosti. Od svojho vzniku obec prešla mnohými zmenami, ktoré ovplyvnili jej vzhľad a charakter.

Každá ľudská generácia chce po sebe niečo zanechať. Aj my sa preto snažíme vypracovaním rôznych kvalitných projektov prispieť k rozvoju obce a zanechať ju pre nasledujúce generácie krajšiu, príťažlivejšiu a zveľadenú, aby sa v nej našim potomkom žilo čo najlepšie a najkvalitnejšie.

Prírodné charakteristiky

     Obec Nižná Rybnica leží v severovýchodnej časti rozľahlej Východoslovenskej nížiny, na Východoslovenskej rovine, tektonicky podmienenej morskými a neskôr jazernými usadeninami, ktoré ju zpĺňali po milióny rokov. Obec patrí k podcelkom Sobraneckej roviny, ktoré po melioračných opatreniach zabraňujúcim záplavy patrí k poľnohospodársky najproduktívnejším oblastiam Slovenska. Cez obec preteká potok Okna, v dávnej minulosti pre množstvo rôznych druhov rýb nazývaný "Rybnica" . Potok vyteká z Morského oka vo Vihorlatských vrchoch, splýva so Sobraneckým potokom a Čiernou vodou a vyúsťuje do Uhu.

História obe

     Súčasná kronika obce sazačala písať 24.2.1958 a poskytuje nám nenahraditeľný prameň informácií o živote a fungovaní obce v minulosti. Podľa slov vtedajšieho kronikára Jána Knapa bola pôvodná staršia kronika počas II. sv. vojny "zašantročená a zničená". Súčasná kronika obsahuje záznamy a poznámky zaoberajúce sa vznikom a vývojom obce do roku 1958 na základe spomienok občanov. V úvode kroniky sú zachytené udalosti, ktoré sa udiali pred rokom 1958. preto sa môžeme popýšiť tým, že kronika zachytáva vývoj obce od prvopočiatkov až po dnešné časy, nevynímajúc obdobie 2. svetovej  vojny a revolučného prevratu v roku 1948

Podľa záznamov kronikára bola obec už v minulosti rozdelená na južnú časť,  tzv. "Nižný konec", kde bolo prvé sídlisko obce a severnú časť obce, t.j. "Horný konec", ľudovo nazývaný aj "Hradská", ktorá bola vystavaná v dobe feudálneho panovania za "austrouhorskej monarchie" a rozšírená v povojnovom období. V obci sa doposiaľ nenašli žiadne archeologické nálezy, aj to len preto, že územie obce bolo v minulosti pravidelne zaplavované. Z pohľadu histórie však nie je dôležité, aby sme poznali presný rok založenia usadlosti obce. Podľa Vlastivedného slovníka obcí Slovenska, prvá zmienka o obci pochádza z roku 1933 pod názvom "Rebneche." Profesor F. Uličný v rámci multidisciplinárneho výskumu zosumarizoval množstvo poznatkov o osídlení nášho okolia.

Obec Nižná Rybnica podľa týchto poznatkov patrila k najstarším sídelným komunitám medzi potokmi Myslina /dnes Čierna voda/ a Rybnicou /dnes Okna/. Názov Nižná Rybnica sa používa od roku 1920. História obce sa za čias feudalizmu odvíjala od postavenia feudálneho majiteľa obce. Významný slovenský vedec, autor diela Nititia Hungarial noval okolo roku 1730 spracoval údaje o Užskej župe. V rukopise spracovanom v roku 1732 uvádza, že Blatnú Polianku, Bunkovce a Nižnú Rybnicu vlastnila rodina Draveckých, ktorá svoje meno odvodzovala od dediny Dravce na Ukrajine. Mimo toho vlastnila ešte aj ďalšie majetky na Zemplíne. Obec Nižná Rybnica ležala pri kráľovskej hradskej /dnešnej štátnej ceste/. Zaujímaný údaj o obci nájdeme z roku 1771. Vtedajší vlastník obce Gašpar Dravecjý vlastnil v obci desať sedliakov a päť želiarov.

Každá vojna je príznačná svojou krutosťou pre nevinných ľudí. Počas 2. svetovej vojny bolo v obci Nižná Rybnica zničených 6 domov a 34 bolo poškodených, boli zničené stodoly, a skonfiškované prakticky všetky hospodárske zvieratá, obilie a zemiaky. Škody na majetku boli vtedy vyčislené na 2.586.000,- korún. Po skončení vojny došlo k rozdeľovaniu skonfiškovanej pôdy barónky Tormovej. Pôda bola pridelená 131 občanom na základe prídelových listov a vzniklo 80 stavebných parciel, ktoré tvoria praktický základ dnešnej obce. História zaznamenáva aj mnohé nevyčísliteľné škody z tohto obdobia - boli zničené veci, ktoré mali nielen vysokú materiálnu hodnotu, ale aj historickú a kultúrnu hodnotu. Bol rozobratý kaštiel, ktorý sa tu nachádzal, hospodárske budovy a liehovar. Po februárových udalostiach v roku 1948 došlo k združstevňovaniu. Vznikli dve poľnohospodárske družstvá, ktoré však boli včlenené do štátneho majetku. Kultúra obce sa sústreďovala v miestnej ľudovej škole, kde vtedajší učitelia nacvičovali divadlá a mládežnické estrády. Učiteľ Viktor Forint bol hlavným iniciátorom založenia futbalového klubu, ktorý pracuje s prestávkami doteraz. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola vybudovaná budova obecného úradu a kultúrneho domu.

Súčasnosť

     V súčasnosti žije v obci 410 trvalo bývajúcich obyvateľov.Novodobý rozvoj obce prezentuje súčasný stav občianskej vybavenosti. Kresťanská verejnosť môže v obci navštíviť gréckokatolícky chrám, ktorý bol najskôr drevený, neskôr murovaný. Chrám, nachádzajúci sa v dolnej časti obce je zasvätený Pokrove Panny Márie. 

V máji 1994 bolo začaté s výstavbov pravoslávneho chrámu v hornej časti obce pri hlavnej ceste. Po jeho dokončení bol zasvätený Uspeniju Presvjatoj Bohorodici. V roku 1998 bola neďaleko budovy chrámu postavená farská budova. Ku koloritu sakrálnych stavieb je možné začleniť aj budovu novopostavenej rozlúčkovej siene, umiestnenej na miestnom cintoríne, ktorá bola daná do užívania občanom obce 5.7.2007.

Obec má tri cintoríny a podľa záznamov kornikára obce sú to:

- starý "barónsky" cintorín - smerom na Sobrance, v strede cintorína sa nachádza kríž a vedľa neho je pochovaná rodina barónky Draveckej

- veľký starý cintorín - sú tam pochovaní občania prevažne z dolnej časti obce - z "nižného konca"

- nový cintorín - nachádza sa medzi starým a novým valalom a slúži ako súčasné pohrabisko.

Z inžinierskych sietí má obec vyriešenú plynofikáciu. V apríli 2008 sa začala výstavba vodovodu a v pláne je aj kanalizácia spripojením sa na ČOV v Sobranciach, na ktorej 1. stavbu už bolo vydané stavebné povolenie.

V roku 2008 sa uskutočnila modernizácia a rekonštrukcia miestneho bezdrôtového rozhlasu. Obec má rozpracovaný Územný plán obce a spracovanú dokumentáciu, ktorá má komplexne riešiť v obci cesty, chodníky a verejné priestranstvá.

Kultúrno-športovú činnosť reprezentuje hlavne futbalový klub, ktorý hrá futbal v registrovanej okresnej futbalovej lige a funguje s podporou obce a miestnych podnikateľov. K športovým aktivitám slúži futbalové ihrisko vo vlastníctve obce. V súčasnosti sa začalo s jeho rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá by mala zahŕňať oplotenie ihriska, výstavbu tribúny, šatní a sociálnych zariadení.

V obci bola znovu obnovená činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa už zúčastnil niekoľkých súťaží v rámci okresu Sobrance a Michalovce.

Na kultúrne aktivity sa využívajú priestory kultúrneho domu. Slúži občanom na uskutočňovanie rôznych spoločenských podujatí - spoločenské zábavy, prezentácie, oslavy jubileí, krstiny, svadby ale aj kary. Obec tento kultúrny dom využíva taktiež na konanie kultúrnych akcií, a to: oslavy MDŽ, oslavy MDD, Deň úcty k starším, Mikuláš. Okrem toho sa konajú kultúrne podujatia ako je napr. "Stavanie mája" na verjných priestranstvách.

Zásobovanie obce potravinami a predmetmi dennej potreby zabezpečuje súkromná predajňa potravín a zmiešaného tovaru. V obci funguje aj pohostinstvo.

Z podnikateľských aktivít sa tu nachádzajú objekty poľnohospodárskej produkcie vo vlastníctve akciovej spoločnosti DONA Veľké Revištia. Na toku Okny funguje malá vodná elektráreň v súkromnom vlastníctve a prevádzkujú sa dva pneuservisy. Na rozvoji obce sa nemalou čiastkou podieľa prevádzka zberných surovín a svoju dielňu tu má aj miestny stolár.

V krásnom a tichom prostredí dolnej časti obce, ktorá v minulosti tvorila základ dnešnej obce, našli raj pre svoju tvorbu umelci - maliari a sochári.

V roku 2007 obec nadviazala cezhraničnú medzinárodnú spoluprácu s ukrajinskou obcou Antalovce, s obcou Chvalovice v Českej republike. V roku 2008 k týmto partnerským obciam pribudla obec Sajoecseg v Maďarsku. Medzinárodná spolupráca by mala byť zameraná na obojstranný rozvoj týchto obcí a financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Bávalí predstavitelia obce, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj:

- do roku 1989 -         p. Jozef Semko

- 1989 - 1997 -           p. Cyril Jusko

- 1998 - 2006 -           p. Andrej Holuvčák

- 2007 až súčasnosť -  p. Božena HoferováPředchozíNásledující

 
Nastavení fotogalerie


Obrázek 1 z 4

Nižná Rybnica erb


PředchozíNásledující

 
Nastavení fotogalerie